Search


Bookmark and Share

Sponsors


เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

หลักการและเหตุผล

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2525 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การแสดงผลงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2555 ซึ่งครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาฯ ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2012) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ “Industrial Challenges in the ASEAN Economic Community” เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (ASEAN Economic Community 2015) และตอบสนองต่อแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่มีต่อ AEC ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา วิศวกร และบุคคลทั่วไปในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และงานวิจัย โดยร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป
  • เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เจ้าภาพหลัก)
  • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพร่วม)
  • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (เจ้าภาพร่วม)

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555

สถานที่ในการดำเนินงาน

โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
  • นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา
  • วิศวกรและบุคคลทั่วไป