Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการข้อมูล ระบบสารสนเทศและสรุปประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
อาจารย์ชรินทร์ จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี กรรมการ
อาจารย์วรพจน์ พันธุ์คง กรรมการ
อาจารย์ธนิน ศรีวะรมย์ กรรมการ
อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ กรรมการและเลขานุการ