Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
อาจารย์ถวัลย์ มะลิซ้อน กรรมการ
นายธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ กรรมการ
นายอำนาจ รุ่งสิทธิชัย กรรมการ
นายชาติกล้า ประดิษฐวัฒนา กรรมการ
อาจารย์ชรินทร์ จิตต์สว่าง กรรมการและเลขานุการ