Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ

อาจารย์ธนิน ศรีวะรมย์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ กรรมการ
อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน กรรมการ
อาจารย์วรพจน์ พันธุ์คง กรรมการและเลขานุการ