Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

ประธานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองประธานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองเลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์กวินธร สัยเจริญ
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร