Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน (มหาวิทยาลัยมหิดล)

รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรนาถ ไรภู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วเรศร วีระวัฒน์ กรรมการ
ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล กรรมการ
ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย กรรมการ
ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ กรรมการ
ดร.มงคล เทียนวิบูลย์ กรรมการ
อาจารย์สิทธิพันธุ์ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ
อาจารย์กัญจน์ คณาธารทิพย์ กรรมการ
อาจารย์ธนา สาตรา กรรมการ
อาจารย์ตวงยศ สุภีกิตย์ กรรมการ
อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร กรรมการ
นายนพกร ภู่ระย้า กรรมการ
นางสาวลออ เอื้อจิตตระกูล กรรมการ
นาวสาววิภาวดี กรรณประชา กรรมการ
นางสาวประภัสศร มณีจันทร์ กรรมการ
นางสาวสมหญิง โอฐธนู กรรมการ
นางธารทิพย์ น้อยสมวงษ์ กรรมการ
นายเรวัตร ปลื้มสุข กรรมการ