Search


Bookmark and Share

Sponsors


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายบทความวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ที่ปรึกษา
ดร.ธรินี มณีศรี ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี กรรมการ
ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ กรรมการ
อาจารย์อัศวิน วงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ