Search


Bookmark and Share

Sponsors


การลงทะเบียน

1.       เข้าสู่การ ลงทะเบียน Online (ต้องลงทะเบียน Online และส่งเอกสารการลงทะเบียนตามแบบฟอร์มในข้อ 5)

2.       อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอบทความ

ประเภทผู้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

(ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2555)

อัตราค่าลงทะเบียนปกติ

(ตั้งแต่ 1 – 15 ก.ย. 2555 )

อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป

3,500

3,900

นิสิต / นักศึกษา

2.500

2,900

 หมายเหตุ

·        คณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้สิทธิ์นักวิจัยที่มีชื่อเป็นเจ้าของบทความ (Corresponding author) สามารถลงทะเบียนและชำระเงินได้ 1 ครั้งต่อ 2 บทความ (เจ้าของบทความหรือ Corresponding author คือ ผู้นำเสนอหลัก หรือผู้รับผิดชอบ ที่มีชื่อ-สกุล และอีเมล์ แสดงในบทความนั้นๆ เหมือนกัน 2 บทความ)

·       บทความที่ไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 บทความนั้นจะถูกพิจารณาไม่ให้นำเสนอในการประชุม

·       ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน

3.       อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประเภทผู้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

(ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2555)

อัตราค่าลงทะเบียนปกติ

(ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2555 หรือโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน )

อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป

3,500

3,900

นิสิต / นักศึกษา

2.500

2,900

 หมายเหตุ

·        ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน

4.       การโอนเงิน

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้ และเก็บหลักฐานกับตัวเอง พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามแบบฟอร์มลงทะเบียนในข้อ 5 ด้วย

ชื่อธนาคาร:         ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี:            มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

เลขที่บัญชี:         158-2-08424-8

สาขา:                มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภท:            ออมทรัพย์

  

5.       แบบฟอร์มลงทะเบียน และการส่งหลักฐานการโอนเงิน    แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เมื่อทำการโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐาน มาที่ ienetwork2012@gmail.com หรือโทรสาร 0-2579-1111#2147 เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

5.1    แบบฟอร์มลงทะเบียน

5.2    หลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝาก หรือ ใบ Pay in หรือ ใบโอนผ่านตู้ ATM)

5.3    หลักฐานบัตรประจำตัว (สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็น นิสิต / นักศึกษา เท่านั้น)