Search


Bookmark and Share

Sponsors


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • รองศาสตราจารย์ ดร.กวิณ สนธิเพิ่มพูน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
  • อาจารย์ ดร.ขวัญณิธิ คำเมือง
  • อาจารย์ ดร.ภาณุ บรูณจารุกร
  • อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล
  • อาจารย์ศรีสัจจา วิทยศักดิ์

  • [ BACK ]