ประกาศผลรายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 1

August 15, 2012


ผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ รอบที่ 1 (15 สิงหาคม 2555) จำนวน 238 บทความ โดยมีรายชื่อตาม Link ด้านล่างนี้ โดยผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ที่ผ่านการพิจารณาทุกบทความจะได้รับหนังสือตอบรับและรายละเอียดทาง E-mail อีกครั้ง และจะเปิดระบบให้ท่านเข้าไปตรวจสอบบทความและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 20 ส.ค. 55 เป็นต้นไป

สำหรับท่านเจ้าของบทความที่ไม่ปรากฏรายชื่อบทความตามประกาศ รอบที่ 1 (15 สิงหาคม 2555) โปรดตรวจสอบรายชื่อบทความในการประกาศฯ รอบที่ 2 (17 สิงหาคม 2555) และรอบที่ 3 (19 สิงหาคม 2555) ต่อไป

ทางคณะกรรมการฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ที่ประกาศผลล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีบางบทความยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน

 

รายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 1

 

 

 

List All Posts