ประกาศผลรายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 3

August 20, 2012


บัดนี้ทางคณะ กรรมการฯ มีความยินดีแจ้งผลรายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง คุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ รอบที่ 3 (19 สิงหาคม 2555) เพิ่มเติมจำนวน 71 บทความ โดยมีรายชื่อตาม Link ด้านล่างนี้ โดยผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ที่ผ่านการพิจารณาทุกบทความจะได้รับหนังสือตอบรับและรายละเอียดทาง E-mail อีกครั้ง และจะเปิดระบบให้ท่านเข้าไปตรวจสอบบทความและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 55 เป็นต้นไป

สำหรับท่านเจ้าของบทความที่ไม่ปรากฏรายชื่อบทความตามประกาศ รอบที่ 1 (15 สิงหาคม 2555) รอบที่ 2 (17 สิงหาคม 2555) และรอบที่ 3 (19 สิงหาคม 2555) โปรดตรวจสอบรายชื่อบทความในการประกาศฯ ต่อไป รอบที่ 4 (21สิงหาคม 2555)

ทางคณะกรรมการฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ที่ประกาศผลล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีบางบทความยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน

 

รายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 3 

List All Posts