ประกาศผลรายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 4

August 21, 2012


บัดนี้ทางคณะ กรรมการฯ มีความยินดีแจ้งผลรายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง คุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ รอบที่ 4 (21 สิงหาคม 2555) เพิ่มเติม โดยมีรายชื่อตาม Link ด้านล่างนี้ โดยผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ที่ผ่านการพิจารณาทุกบทความจะได้รับหนังสือตอบรับและรายละเอียดทาง E-mail อีกครั้ง และจะเปิดระบบให้ท่านเข้าไปตรวจสอบบทความและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 55 เป็นต้นไป

สำหรับท่านเจ้าของบทความที่ไม่ปรากฏรายชื่อบทความตามประกาศ โปรดติดต่อสอบถามมาที่อีเมล์ ienetwork2012@gmail.com

ทางคณะกรรมการฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ที่ประกาศผลล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีบางบทความยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน

 

รายชื่อบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ รอบที่ 4 

List All Posts