ข้อมูลสำหรับ เจ้าของบทความและผู้เข้าร่วมงาน

October 09, 2012


 เรียน  ผู้นำเสนอบทความ / ผู้เข้าร่วมงาน IE Network 2012

คณะกรรมการฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน และนำเสนอบทความตามไฟล์แนบดังนี้

  1. ผู้นำเสนอบทความ (ชื่อไฟล์ OK_For_Author.pdf)
  2. ผู้เข้าร่วมงาน (ชื่อไฟล์ OK_For_Participant.pdf)
  3. ขั้นตอนการลงทะเบียนและ Upload file

สำหรับสถานะของการลงทะเบียนจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

คณะกรรมการฝ่ายบทความวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  ประจำปี 2555

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

List All Posts