ตำแหน่งโต๊ะลงทะเบียนและรับของที่ระลึก

October 13, 2012


เรียน ผู้เข้าร่วมงาน IE Network 2012 
เรื่อง ตำแหน่งโต๊ะลงทะเบียนและรับของที่ระลึก

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหมายเลขโต๊ะลงทะเบียนและรับของที่ระลึก แยกตามหน่วยงาน ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

  1. ตารางสรุปหมายเลขโต๊ะรับของที่ระลึก (แยกตามหน่วยงาน)
  2. ผังพื้นที่การลงทะเบียนขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

List All Posts