รางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award)

May 03, 2012


คณะกรรมการฯ คัดเลือกบทความจาก 12 สาขาวิชาในการประชุม จำนวน 12 บทความ เพื่อมอบรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้

  1. ใบประกาศเกียรติบัตร
  2. ของที่ระลึก
  3. ตีพิมพ์ลงในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(โดยพิธีมอบรางวัลจะดำเนินในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความดีเด่นฉบับภาษาอังกฤษ

บทความดีเด่นฉบับภาษาอังกฤษจะได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  1. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies (ITJEMAST) (อยู่ระหว่างการพิจารณาของฐานข้อมูล ISI และ Scopus)
  2. American Transactions on Engineering & Applied Sciences (ATEAS) (อยู่ระหว่างการพิจารณาของฐานข้อมูล ISI )

 

 หมายเหตุ:

บทความที่ได้รับการคัดเลือกอาจมีข้อเสนอให้แก้ไขปรับปรุง และหากดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2555 จะได้รับส่วนลดค่าตีพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดวารสาร ITJEMAST ได้ที่

http://go.to/Research  หรือ http://TuEngr.com 

และ วารสาร ATEAS ได้ที่

http://Get.to/Research  หรือ http://TuEngr.com/ATEAS

 

 

List All Posts